Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych polegająca na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze

Irządze, dnia 08.11.2019 r.

Znak sprawy: IBiBIP.271.3.3.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie dyspozycji art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) - zw. dalej Pzp – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rewitalizacja obszaru po byłych zbiornikach wodnych i terenów przyległych polegająca na budowie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Irządze”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Usługi Remontowo-Budowlane „JURKOT” Ryszard Kot

ul. Skarżycka 105

42-400 Zawiercie

 

cena ofertowa - 365 000,00 zł

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

  1. cena ofertowa –  60 pkt.
  2. okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy - 40 pkt.

oraz jest zgodna z treścią SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców , którzy złożyli oferty

Liczba pkt w kryterium

cena ofertowa

60 pkt

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy - 40 pkt

Razem

pkt

 

    1.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

58,19

40,00

98,19

 

    2.

GB Technology s.c.

Grzegorz Ludwicki, Józef Ludwicki

ul. Garbarska 21

25-826 Kielce

40,07

40,00

80,07

 

3.

 

Usługi Remontowo-Budowlane „JURKOT” Ryszard Kot

ul. Skarżycka 105

42-400 Zawiercie

60,00

40,00

100,00

 

4.

Adam Goniwiecha

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADAGON”

ul. Opiełki 14

42-286 Koszęcin

35,20

40,00

75,20

                                                                                             

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-11-08.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-11-08 08:50:23.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-11-08 08:50:23.
czytano: 505 razy, id: 3388
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-08
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-11-08
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020