Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza I przetarg ustny

Podtytuł: nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej na okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Irządze

I.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  1638/48 i 1638/47  km 3  o łącznej powierzchni  0,0421 ha niezabudowana z przeznaczeniem pod zieleń. Nieruchomość  położona przy drodze gminnej w bok od centrum. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW CZ1M/00027222/9.

2. Proponowana wysokość stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi nie mniej niż 50,00 zł netto + podatek VAT. 

3. Wadium wynosi 10,00 zł  (dziesięć złotych)

4. Termin wnoszenia opłat za czynsz dzierżawny do 30 września każdego roku. Zasady aktualizacji opłat -1 raz w ciągu roku.

5. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Gminie Irządze należności z tytułu podatku od nieruchomości, do którego ponoszenia zobowiązany jest użytkownik nieruchomości.

6. Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002 r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –działki w jednej połowie przeznaczone są pod zabudowę przemysłową, rolniczą i usługowo- techniczną  i w drugiej połowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z usługami podstawowymi

7. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna. 

II.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu płatne przelewem na rachunek bankowy Gminy Irządze nr 39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze,  nie później niż do 10 czerwca 2016 r.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik,  który wygrał przetarg i uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy. 

4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z dniem 01.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy.

5. Uczestnicy   przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód   wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający tożsamość, osoby reprezentujące  uczestników przetargu – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z KRS, właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew.27

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-05-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:57:00.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-05-09 12:57:00.
czytano: 562 razy, id: 2444
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-05-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019