Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY IRZĄDZE VIII KADENCJI ZARZĄDZONEJ NA DZIEŃ 21 CZERWIEC 2021 R

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY IRZĄDZE VIII KADENCJI ZARZĄDZONEJ NA DZIEŃ 21 CZERWIEC 2021 R

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień  21 czerwiec 2021 r. (tj. poniedziałek) na godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport Wójta o stanie Gminy Irządze za rok 2020.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Irządze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze wotum zaufania.
 7. Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Irządze za 2020 rok  oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2020 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2020 r.:
  1) Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2020 r..
  2) Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2020 r..
  3) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.
  4) Zatwierdzenie sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2020 r..
       1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze wraz z  sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2020 r.
  5) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2020 rok.
  6) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
  7) Dyskusja.
  8) Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
      1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2021.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2021-2037.
 3. Wydzielenia ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach zasobów Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach i utworzenia jednostki organizacyjnej ośrodka wsparcia dziennego dla  osób  z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą ,,Środowiskowy Dom  Samopomocy''.
 4. Nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach.
 5. Wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 922 obręb Irządze stanowiącej własność Gminy Irządze na czas nieoznaczony.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z zm.) na terenie Gminy Irządze w roku 2020.
  11. Sprawy różne i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

"RAPORT WÓJTA O STANIE GMINY IRZĄDZE ZA ROK 2020"dostępny jest na stronie internetowej : www.irzadze.bip.jur.pl/  w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-06-07 14:33

Edycja artykułu - Administrator systemu

2021-06-07 14:16

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.