Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Zawiadomienia » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Podtytuł: Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych „Projekt badawczo - Rozwojowy Hybrydowej elektrowni słonecznej o mocy do 50 MW

                                                                                                                Irządze 01.12.2021r.

DZP. 6220.1.1.2021                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych „Projekt badawczo  - Rozwojowy Hybrydowej elektrowni słonecznej o mocy do 50 MW” na działce o nr ewidencyjnym  1252/1  w obrębie ewidencyjnym Irządze,  Gmin Irządze.

    Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – z późn. zmianami), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247– z późn. zm.)                 

zawiadamia się strony,

      że na wniosek Pana Marka Kras reprezentującego firmę RR Solar sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostockiej 20/45, 03  -741 Warszawa, w dniu 22 listopada 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA KOMPLEKSU FARM FOTOWOLTAICZNYCH „PROJEKT  BADAWCZO  - ROZWOJOWY HYBRYDOWEJ  ELEKTROWNI SŁONECZNEJ O MOCY DO 50 MW” na działce      o nr ewidencyjnym  1252/1  w obrębie ewidencyjnym Irządze,  Gmina Irządze.

  Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Irządze.

     Zgodnie z art. 73§ 1 i 1a KPA informuję, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Irządze, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30
do godz. 15:30,  lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: urzad@irzadze.pl

    Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 735 –z późn. zmianami) i art 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283- z późn. zm.), Wójt Gminy Irządze wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, Irządze nr 124, 42-446 Irządze, sołectwa Irządze,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze www.irzadze.bip.jur.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na stronie  BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, sołectwa Irządze w dniu 06.12.2021 r.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-06 14:09

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-12-06 14:07

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.