Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

DECYZJA

Wyświetl stronę główną » Decyzje » DECYZJA

Podtytuł: o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                                             Irządze   11.07.2023r.

DZP.6220.2.4.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

      Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 775 –z późn. zmianami), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r, poz. 1029 – ze zmianami), oraz § 3 ust 1 pkt.54 lit. „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 stycznia 2023r ( data wpływu 17.01.2023r) . sprawie:  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5,5 MWp z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”  zlokalizowanych  na  działkach o nr ewid. 65/2, 65/4, 66/2, 67/2, 68/2, 81/3., 82/2, 83/2, 185/2 obręb Zawada Pilicka  oraz 195/3, 195/6 obręb Zawadka, gmina Irządze”

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Zawierciu oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Orzekam

  1. Stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5,5 MWp z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą”  zlokalizowanych  na  działkach o nr ewid. 65/2, 65/4, 66/2, 67/2, 68/2, 81/3., 82/2, 83/2, 185/2 obręb Zawada Pilicka  oraz 195/3, 195/6 obręb Zawadka, gmina Irządze”
  1. Wskazać konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska fazie:
  1. realizacji przedsięwzięcia
  1. prace budowlane, dostawy materiałów i odbiory odpadów należy prowadzić w porze dziennej w godzinach 6:00 do 22:00,
  1.  eksploatacji przedsięwzięcia:
  1. ogrodzenie inwestycji winno być podwieszone na wysokości co najmniej 20 cm (odstęp pomiędzy powierzchnia ziemi, a dolną ich krawędzią) i mieć gładkie wykończenie krawędzi.

.......

w załączeniu kompletna podpisana decyzja

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-07-13 16:32

Edycja artykułu - Administrator systemu

2023-07-13 16:25

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2023-07-13 16:24

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.