Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad LX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 28 grudnia 2023r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad LX Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 28 grudnia 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) zwołuję LX  Sesję  Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 28 grudnia 2023 r. (tj.  czwartek ) na godzinę 10.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w uchwale  budżetowej gminy Irządze na rok 2023
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2023 – 2037.
 3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata  2024 – 2037.
 4. uchwalenia budżetu Gminy Irządze na rok 2024.
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów
 6. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Irządze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Irządze.
 7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości stanowiących własność gminy Irządze.
 9. uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2024 r.
 10. zmiany Uchwały Nr 50/VII/2019 Rady Gminy Irządze z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat a także trybu ich pobierania.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad Sesji.


  Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl

  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

  (-)Agata Cyganek

Informacje

Rejestr zmian

2023-12-18 21:02

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.