Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

SPROSTOWANIE oczywistej omyłki

Wyświetl stronę główną » Sprzedaż (i dzierżawa) mienia komunalnego » SPROSTOWANIE oczywistej omyłki

Podtytuł: w ogłoszeniu o I przetargu na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze, nr geod. działki 1636

SPROSTOWANIE

oczywistej omyłki w ogłoszeniu o I przetargu na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze, nr geod. działki 1636

 

Wójt Gminy Irządze prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze, ogłoszonego na dzień 18 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w następujący sposób: 

Na stronie pierwszej ogłoszenia, w pkt 2 w wierszu dotyczącym wartości nieruchomości:

- jest zapis o treści: „Wartość budynku 577 800,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) + należny podatek VAT.

Wartość budynku 146 000,00 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy) VAT zwolniony.

- powinno być: „Wartość budynku 577 800,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) + należny podatek VAT.

Wartość gruntu 146 000,00 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy) VAT zwolniony.

 

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze, nr geod. działki 1636, km3 w prawidłowym brzmieniu:

 

 

WÓJT  GMINY  IRZĄDZE

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Irządze

 

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1636, km3  o powierzchni  1,10 ha. Działka położona w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych działek, zjazd z drogi gminnej. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki nieoznaczone na gruncie, działka nieogrodzona. Na działce znajduje się budynek hali remontowej z częścią biurowo-administracyjną o powierzchni zabudowy 405m² stanowi samowolę budowlaną. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową rolniczą i usługowo techniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00027222/9.

2.  Cena wywoławcza całej nieruchomości – 723 800,00  zł   (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych). Wartość budynku 577 800,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) + należny podatek VAT. Wartość gruntu 146 000,00 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy) VAT zwolniony. Wadium  36 190,00 zł  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego. 3.  Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2015r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu   Gminy Irządze, Irządze 124, sala konferencyjna.

II.

1.Nieruchomość jest dzierżawiona na mocy umowy dzierżawy z dnia 1 października 2003r., która zgodnie z § 3 ust. 1 aneksu z dnia 30 stycznia 2012 r. zawarta jest na czas określony – do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Irządze nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze, nie później niż do 13 listopada 2015r. lub w kasie urzędu  Gminy Irządze do godz.14.00 do dnia 13 listopada 2015 r. Datą dokonania wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego gminy.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na  

poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty i opłaty sądowe ponosi nabywca.

4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: -  dowód wpłaty wadium (oryginał), -  dokument stwierdzający tożsamość, - aktualne dokumenty potwierdzające wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o   Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, - osoby reprezentujące wyżej wymienionych uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu), dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń, - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wgrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 kodeksu cywilnego.

7    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew. 27 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-10-01 10:53

Edycja artykułu - Administrator systemu

2015-10-01 10:52

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2015-10-01 10:52

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.